קוד אתי

 
 


 

 

 

 

 
קוד האתי - כללי התנהגות ראויה ודגשי המנכ"ל לאיכות

מבוא
 
חברת קונטרם מחויבת לנהל את עסקיה ביושר, בהגינות ומתוך הקפדה על התנהגות אתית. החברה מאמינה כי דבקות ללא פשרות בקוד האתי היא בעלת חשיבות מכרעת לרכישת אמוןאצל הבאים אתה במגע עסקי: הלקוחות, הספקים, העובדים ובעלי המניות.
התנהלות לפי כללי הקוד האתי היא המפתח לקיום החברה ולשיפור ביצועיה, הצלחתה ולשגשוגה לרווחת כל הגורמים. 
  
החברה מצפה מכל עובד לנהוג בהתאם לקוד האתי, מעבר למחויבותמשפטית, נדרש מכל עובד בחברה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית במישור האישיוהעסקי בעת ביצוע תפקידיו. התנהגות כזו מחייבת הפגנת יושר, אמינות ויושרה בכל תחומיעיסוקו ובכל מגעיו עם עובדים אחרים, עם החברה ובעליה, עם לקוחות וספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים.
 
כללי הקוד האתי
 
1.     שמירה על החוק
החברה ועובדיה מחויבים לשמור על פעילות עסקית חוקית. על החברה חלים חוקים שונים הנובעים מתחומי פעילותה ועיסוקה, חוקי עבודה ובטיחות, חוקי המס למיניהם, הגבלים עסקיים, איכות הסביבה, חוקי החברות ודיני ניירות ערך וכן חוקים ותקנות אחרים.
בהיות החברה, חברה בת של חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה, חלות על החברה חובות דיווח שונות, דיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים. וכל עובד במסגרת תפקידו נדרש לשמור על החוקים, התקנות, הכללים וההוראות. מעברלמחויבות המשפטית לציית לחוק, החברה שואפת גם להנהיג ולהציב דוגמא לחברות אחרות, כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה.
 
2.  כבוד לעובדים
כל עובד נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו יחס של כבוד, שוויון והערכה. כלעובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם אובזכויותיהם של עובדים אחרים.
חברת קונטרם מחויבת לתת לכל עובד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי. החברה אוסרת אפליה על בסיס גיל, גזע, עדה, מגזר, דת, מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית. 
חברת קונטרם מכבדת את הזכות לפרטיות של כל עובדיה, לקוחותיה וספקיה, ונוקטת משנה זהירותבטיפול במידע אישי, באחסונו ובמניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על פרטיות.
על עובדי החברה לרבות עובדי הקבלן להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחריםבחברה כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, ומכל פעילות העלולה לגרוםלאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת.
 
3.     הימנעות משחיתות בעסקים
חברת קונטרם ועובדיהמתחייבים לא לתת או לקבל שוחד, לא להציע או להיענות להצעת שוחד, לא לתת או לקבלתשלום כלשהו שאינו חוקי, גלוי ואתי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת. בנוסף, איןלהשתמש בכספי החברה לתמיכה בפעילות פוליטית מסוג כלשהו.
 
4.     ניגוד עניינים
בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול רק את טובת החברה בכללותה, ולהימנע משיקוליתועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים. כמו כן יש להימנעמפעילות העלולה ליצור ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה.
5.     הגינות עסקית
הצלחת קונטרם תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה. עם זאת, לא כל האמצעים כשרים להשגתהמטרה, וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כלליהאתיקה.
לקונטרם מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה וכדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב שלהחברה בעיני עצמנו בקרב הלקוחות, הספקים, המתחרים והציבור, מחויב כל עובד להמשיך ולהקפיד עלעקרונות ההתנהגות הבאים: 
 
א.     הגינות כלפי הלקוחות יש לנהוג בלקוחות בשוויוןובהוגנות. אם נוצר עימות בשוק בין מספר לקוחות, יש לפתור אותו על בסיס שלשיווין והוגנות, תוך שמירה על האינטרס של החברה לטווח הארוך. 
 
ב.     יושר ואמון אין למסור ללקוחות, לעיתונות או לציבורמידע לא נכון על החברה, על השירותים ויכולות הביצוע שלה או על היבטים עסקיים אחרים, במטרה להונות או להציג מצגשווא.
 
ג.      תחרות הוגנת אין להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון עלמתחרים ועסקיהם בנושאים כגון יציבותם, הנזילות הכספית שלהם, מיומנותם, איכותמוצריהם או אמינותם. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או במידע עסקימסווג של המתחרים.
 
6. טובות הנאה
במסגרת פעילויות השיווק וקידום המכירות של קונטרם מותר לעובדים להציע ללקוחות הקיימים והפוטנציאלים שי צנוע כגון מזכרות, מתנות לחג (כפי שנהוג לתת בחברה), הזמנותלאירועי החברה וכדומה ובתנאי שתשורות אלו חוקיות.  
קבלת מתנות לעובדי קונטרם במסגרת עבודתם בחברה מותרת כל עוד אין בקבלת המתנה כל השלכה על העדפת הנותן על פני אחרים ועל שיקולי העובד בקבלת החלטותהקשורות לנותן. על כל קבלת מתנה חריגה יש לדווח למנכ"ל ולקבל את אישורו.
 
7. שימוש ושמירה על נכסי החברה
לחברת קונטרם נכסים חומריים, עסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי החברה יעשהבאופן חוקי ואתי, ואך ורק לצורך קידומה העסקי של החברה. הנכסים של החברה שייכים לחברה ונועדו לשמש את החברה במסגרת פעילותה העסקית.עובדי החברה מצווים לשמור על נכסי החברה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם.
 
8. שמירה על הסודות העסקיים והמסחריים של החברה וקניין רוחני
עובדי החברה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה. במשך השנים הצטברו בחברה ידע וניסיון בתחומים בהם החברה פועלת וחלקם ייחודיים לחברה עצמה ונותנים לה יתרון על פני מתחריה. הסודות העסקיים והמסחריים כוללים בין השאר את כל המסמכים של החברה, פטנטים שונים של החברה, מערכת מחשוב ייעודית, מכונות, מידע אודות ספקים, לקוחות וגורמים אחרים איתם נמצאת החברה בקשרים כלשהם, תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות. כל אלה הן רק דוגמאות לסודות עסקיים ומסחריים ויכולים להיות גם נושאים חשובים אחרים שהגיעו לידיעתכם במסגרת תפקידכם או בדרך אחרת. לעיתים ישנו מידע שעל החברה להפיץ אותו לציבור או לפרסמו. הפצה ופרסום כאלה ייעשו רק על-ידי עובדים שנקבעו לשם כך במפורש על-ידי החברה.
חברת קונטרם ועובדיהינקטו בכל הצעדים הדרושים לשמר ולהעצים את הקניין הרוחני של החברה ויימנעו מכלפגיעה בזכויות הקניין הרוחני של חברות אחרות.
עובדי החברה יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של החברה ומשימוש במידע מסוג זה,  אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידעלאחרים, במהלך עבודתם או לאחר מכן, אלא אם קיבלו אישור מהחברה. איסור זה חל גםעל מידע סודי וקניין רוחני של חברות אחרות שעמן חתמה חברת קונטרם על חוזה מסחרי.
 
 9. שימוש במערכות מחשוב ותקשורת
מערכות המחשוב והתקשורת של קונטרם הכוללותמחשבים אישיים, תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי החברה בלבד. אין להשתמש במערכותאלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה, להצגה, לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדילהוליך שולל, להטריד, להשמיץ או לאיים, או של מידע שהוא בחזקת חומר תועבה, גזעני, פורנוגראפי, או כל מידע שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית, מקצועיתואתית.
 
10. עבודה מול ספקים וקבלני משנה
חברת קונטרם ועובדיהיעשו כמיטב יכולתם לעבוד אך ורק עם ספקים וקבלני משנה המנהלים את עסקיהם ביושר, בהגינות, ע"פ החוק, הנמנעים משחיתות ומקפידים על התנהגות אתית.
 
11. עסקות בניירות ערך של החברה
בהיות החברה, חברה ציבורית, שניירות הערך שלה מוחזקים בידי הציבור ורשומים למסחר בבורסה, חל איסור על עובדי החברה לקנות ולמכור ניירות ערך שלה תוך כדי ניצול מידע פנים וכן לבצע שימוש כלשהוא במידע פנים.
 
12. התקשרות פרטית מול ספקים ולקוחות
אין להתקשר עם גורם חוץ/ספק הנמצא בקשר עבודה עם החברה ולרכוש ממנו באופן פרטי מוצרים או שירותים ללא קבלת אישור מההנהלה.
חל איסור על פעילות עסקית פרטית עם ארגון עסקי המתחרה בחברה, או עם לקוח או ספק של החברה, מבלי לקבל אישור מההנהלה.
 
13. יחסי מנהל - עובד
הקפדה על יושר, אמינות, הגינות ומוסריות בכל פעולות בין העובדים ומנהלים.
על העובד להקפיד לדווח לממונה עליו בכל פעולה חריגה המתבצעת במהלך שעות העבודה כגון יציאה משטח החברה לטובת סידורים פרטיים.
יש למנוע מצבים של התקשרות עסקית בין ממונה לעובד, מחוץ לשעות העבודה, כדי למנוע פגיעה במערכת יחסי העבודה. חל איסור על ממונה לקבל טובת הנאה מעובד עליו הוא ממונה, במישרין או בעקיפין.
 
14. בטיחות וגהות בעבודה
חברת קונטרם שמה לה כמטרה מקודשת שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על כללי הבטיחות בעבודה. שטח החברה הינו שטח תפעולי בו מופעלים כלים כבדים ונדרשת הקפדה יתרה על כללי הבטיחות.
על פי כללי חוק פיקוח העבודה מונתה בחברה ועדת בטיחות המתכנסת לפחות שמונה פעמים בשנה, ועדת הבטיחות מורכבת מנציגי מנהלים ועובדים. החברה מעודדת את כלל העובדים לדווח על כל מפגע בטיחותי למנהל הישיר ולנציגי ועדת הבטיחות.
 
15. איכות מקצועיות ואחריות העובד
עובדי החברה יבצעו כל פעולה באופן מקצועי ואיכותי ובטיחותי להם ולסובבים אותם. תוך גילוי אחריות לתוצאות הפעולה "סוף מעשה במחשבה תחילה"
 
16. איכות הסביבה
חברת קונטרם מייחסתחשיבותלנושאאיכותהסביבה. החברה מקפידהלעמודבחוקים,בתקנות ובתקניםהנדרשיםכדילשמורעלאיכותהסביבה.
עלמנתלהשיגאתהמטרה, להיותגורםידידותילסביבה, החברהמצפהמכלעובדיהלגלותערנות לנושא, לעשותכמיטביכולתםכדילשמורעלאיכותהסביבה, למנועמפגעים,להתריעעלחשש לפגיעהולטפחאתהסביבה.
החברה שואפת להקטין את ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה על ידי הפחתה בפסולת, מחזור, הפחתת בפליטות כלי הרכב ובצריכת אנרגיה ירוקה ובזבוז מים.
17. יישום המדיניות
 
א.     תחולה מסמך זה חל כל עובדי קונטרם, (חברת האם וחברות הבת) ומחייבם בכל היבטי פעילותם בחברה לרבות קבלת החלטותהנוגעות למסחר, להשקעות, ללקוחות, לקבלני משנה, לספקים, ובכל נושא הקשורלעיסוקם בחברה
   
ב.     הפצת מידע מסמך זה יופץ לכל עובדי החברה. עובדים חדשים יקבלו עותק עם קבלתם לעבודה.
 
ג.      אחריות כל עובד בחברה יקיים את האמור במסמך זה ויפעל ברוחו. שאלות והבהרות לגבי משמעותואו יישומו של סעיף כלשהו במסמך ניתן להפנות למנהל הישיראו ישירות למנכ"ל. 
על כל מנהל בחברה לוודא כי העובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו. אחריות זו כוללת גם הסברה והדרכה לעובדים כדי להבטיח ידיעת הקוד והבנתו.
מנהל, אשרנודע לו על הפרת הקוד ע"י אחד מהעובדים הכפופים אליו, ידווח על כך מידית למנכ"ל. הפרה של הקוד האתי עלולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי העובד המפר, כוללפיטורין, ו/או לנקיטת צעדים משפטיים כלפיו.
 
ד.     טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי כל דיווח או תלונה על הפרה של קוד האתי, ניתן להפנות למנהל הישיר או לכל אחד מן המנהלים או למנכ"ל. כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת. חברת קונטרם, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו אויינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי ע"י עובד אחר. מאידך, החברה עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעיןושלא בתום לב.
 
ה.     שאלות והצעות לשינויים שאלות, הערות והצעות לשינויים, יש להפנות למזכירות החברה. מסמך זה עשוילהשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר